Direktor/ica trgovačkog društva Gradska plinara Zagreb d.o.o.

Zagreb, Hrvatska

Oglas više nije dostupan

DEKRA zapošljavanje d.o.o. agencija je za posredovanje pri zapošljavanju, ispitivanje tržišta i javnog mnijenja te za pružanje intelektualnih usluga. Osnovana je od strane društva DEKRA Arbeit GmbH iz Stuttgarta, a kao dio internacionalne korporacije DEKRA SE koja broji 47.000 djelatnika i ima urede u više od 50 država svijeta.

Naš Klijent je Gradska plinara Zagreb d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 1, društvo čija je vizija biti vodeći operator distribucijskog sustava prirodnog plina u Republici Hrvatskoj uz poštivanje ekoloških principa, učinkovito gospodarenje energijom, sigurnosti krajnjih kupaca i korisnika distribucijskog sustava i svih građana. Gradska plinara Zagreb d.o.o. je članica Grupe Zagrebački holding.

S ciljem osnaživanja tima rukovoditelja i u svrhu odabira najboljih kandidata, Društvo raspisuje javni natječaj za zapošljavanje na radnom mjestu direktor/ica trgovačkog društva Gradska plinara Zagreb d.o.o.

Pozivamo sve zainteresirane kandidate koji žele doprinijeti unapređenju usluga našim građanima i razvoju Zagrebačkog holdinga i Gradske plinare Zagreb d.o.o. te koji smatraju da svojim iskustvom, znanjem, kompetencijama i vještinama udovoljavaju uvjetima radnog mjesta koje se popunjava da podnesu ponudu na


JAVNI NATJEČAJ

za izbor direktora/ice trgovačkog društva Gradska plinara Zagreb d.o.o. 

1 izvršitelj (m/ž)

 

Uvjeti (potrebna znanja i kvalifikacije) koje kandidati moraju zadovoljiti za radno mjesto s posebnim ovlastima i odgovornostima su:

 • diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij odgovarajuće struke (VII. stupanj stručnog obrazovanja; najmanje 300 ECTS bodova)
 • najmanje deset godina radnog iskustva
 • najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim pozicijama
 • nekažnjavanost, odnosno uvjet da državno odvjetništvo ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja se goni po službenoj dužnosti
 • državljanstvo Republike Hrvatske
 • uvjet da ne postoje zapreke za imenovanje iz čl. 239. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine" broj 111/93, 34/99, 121/99 - vjerodostojno tumačenje, 52/00 - Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), o čemu će kandidati na zahtjev dostaviti dokaz, odnosno izjavu ovjerenu od javnog bilježnika u daljnjem tijeku selekcijskog postupka.


Izabrani kandidat obavljat će funkciju direktora/ice društva u mandatnom razdoblju u trajanju od četiri godine.

Mjesto rada je u Zagrebu.


Uz predaju ponude kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta, kako slijedi:

 • životopis s opisom dosadašnjeg rada
 • prijedlog programa razvoja društva Gradska plinara Zagreb d.o.o. koji definira strateški okvir razvoja te glavne aktivnosti koje je potrebno poduzeti radi povećanja učinkovitosti i kvalitete usluga (najduža duljina teksta – tri stranice)
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s uvjetima iz javnog natječaja (preslika diplome, odnosno rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije koju je izdalo nadležno tijelo)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 15 dana)
 • presliku domovnice


Ponudu na javni natječaj mogu dostaviti osobe oba spola (članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17)).  


Kandidati prijavljeni na javni natječaj koji ispunjavaju sve gore navedene formalne uvjete, a čije prijave su pravovremene i potpune, uputit će se u selekcijski postupak.

Za kandidata koji na poziv ne pristupi selekcijskom postupku smatrat će se da je povukao prijavu na ovaj javni natječaj i neće se više smatrati kandidatom.


Urednom ponudom smatra se ponuda koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravodobno pristigle ponude neće se razmatrati.

Pozivaju se osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, da se u prijavi na natječaj pozovu na to pravo pri čemu moraju priložiti propisane dokaze o svom statusu, na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19. i 84/21), Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21) te Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18. i 32/20).

Više o dokazima potrebnima za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Više o dokazima potrebnima za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Zagrebački holding d.o.o. zadržava pravo poništenja natječaja, u cijelosti i/ili u dijelu te ne prihvatiti ni jednu dostavljenu ponudu.

Natječajna dokumentacija se ne vraća.

Više o poslovanju Zagrebačkog holdinga d.o.o. i ovisnog trgovačkog društva Gradska plinara Zagreb d.o.o. nalazi se na službenim internet stranicama: www.zgh.hr i www.plinara-zagreb.hr.

Rok prijave: 3. travnja 2023.

Direktor/ica trgovačkog društva Gradska plinara Zagreb d.o.o.

Opis posla

Direktor/ica trgovačkog društva Gradska plinara Zagreb d.o.o.